EVguide
                   HEM HOME
ELFIRlogo
September 2007
 

Pressrelease/ Information

Elfordonsintressenternas riksförbund ELFIR

Skriften ELBILAR
- förnybar energi och energieffektivitet för ett hållbart samhälle

- har kommit ut i sin fjärde upplaga.
Den har utarbetats av Elfordonsintressenternas Riksförbund, ELFIR.
Syftet med skriften är att ge allmänhet, skolor, studieförbund m.fl. en inblick i den pågående utvecklingen av elbilar. Även den mera initierade torde finna intressant information i skriften.

Tillgången på de lättillgängliga fossila råvaror, som under 100 år utgjort basen för produktion av bensin och diesel börjar sina och beräknas ta slut inom några få årtionden. Man inser nu också att utsläppen från fossilbränslemotorerna har förödande inverkan på klimat, natur och levande varelser. En genomgripande förändring av den bilburna persontransporten tvingas fram. Elbilar kommer att bli en viktig del i denna förändring.

Skriften belyser på 36 sidor i A-4 format den utveckling som är på gång. Den första hälften är av mera allmän karaktär. Här beskrivs elbilens snart 150-åriga historia, dess utveckling under senare tid och en trolig utveckling de närmsta årtiondena. I en tabell med stapeldiagram jämförs energieffektiviteten (verkningsgraden) från energikälla till tank och från tank till hjul för personbilar med olika drivsystem. Om man använder förnybar el från t.ex. vatten- eller vindkraft har batteribilen dubbelt så hög energieffektivitet som bränslecellsbilen, vilken i sin tur har dubbelt så hög energieffektivitet som dagens bensinbil tankad med fossilt drivmedel.
De nya högenergibatterier som nu börjar komma på marknaden har redan förnyat intresset för batterielbilen, speciellt för tätortstrafik med dagliga körsträckor upp till cirka 150 km.
I andra delen av skriften finns faktabilagor med mera detaljerad information, som även vänder sig till den redan initierade. Här finns fakta om dagens tillgångar på de fossila råvaran råolja. Vidare beskrivs bränsleceller, framställning av vätgas till bränsleceller, elbilsbatterier, produktion av el från förnybara källor samt kraftverk.
I skriften finns litteraturreferenser, adresser på Internet och en beskrivning av några elbilsföreningar.
I en epilog framhålls bl.a. de svåra hälsoproblem som sammanhänger med dagens biltrafik samt hur samhället kan befrämja privatpersoners användning av elbilar med exempel från Norge.

Skriften kan beställas från förlaget Bokskogen:
Bokskogen, Box 7048, 402 31 Göteborg
Tel. 031-14 94 13 Fax 031-14 22 75
e-post: bokskog@melica.se

Normalpris: 85:- kr/ ex. inkl. moms och exkl. porto.
Rabatterat pris till skolor: 70:- kr inkl. moms och porto.


Retur Elfirsidan >

 EVguide
                   HEM HOME